SERVITECH
Jasin, ul. Poznańska 23-25
62-020 Swarzędz
T +48 61 840 80 26 w.64
e-mail: jakub.pokorski@servitech.net.pl
PROSZĘ O TELEFON
Imię i nazwisko:
  dzisiaj
jutro
DYSTRYBUTORZY
PROFIT Przemysław Wójtowicz
ul. Kopernika 8 m. 4
21-500 Biała Podlaska
kom. +48 604 585 065
ip2@poczta.fm

Sitaniec Technology
ul. Żródlana 16
22-400 Zamość
+48(84) 638 43 28

Mirosław Drzewiecki
kom. +48 668 181 261
mirek@sitaniectech.pl
Ogólne warunki sprzedaży


Postanowienia ogólne

Sprzedaż i licencjonowanie przez IP System Control Sp. z o.o. (zwanego dalej Sprzedającym) towarów i usług (w tym produktów w postaci sprzętu, oprogramowania wewnętrznego (firmware) i programów komputerowych, usług w zakresie szkoleń, programowania, konserwacji, usług technicznych oraz usług w zakresie dostarczania części i napraw - łącznie "Produkty") dostarczanych na podstawie umowy sprzedaży podlega Ogólnym Warunkom Sprzedaży (oraz wszelkim pisemnym specyfikacjom i ofertom cenowym Sprzedającego).


Jakiekolwiek uzupełnienia i zmiany niniejszych warunków nie będą wiążące dla Sprzedającego, chyba że Sprzedający zgodzi się na to pisemnie w dokumencie podpisanym przez uprawnionego przedstawiciela w głównym biurze Sprzedającego. Sprzedający nie akceptuje innych warunków Klienta umieszczonych na zamówieniu lub w innym miejscu, które są niezgodne z niniejszymi lub innymi warunkami określonymi w specyfikacjach, ofertach cenowych lub na potwierdzeniu zamówienia.


Warunki płatności


O ile Sprzedający nie zatwierdzi na piśmie innego terminu, termin płatności będzie wynosił:

- dla pierwszego zakupu - gotówka lub faktura proforma;
- dla drugiego zakupu - przelew 7 dni;
- dla trzeciego i następnych przelew 14 dni od daty wystawienia faktury.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy w przypadku wystąpienia opóźnienia w realizacji płatności. Nie dopuszcza się płatności przez potrącenie, chyba że Sprzedający wyrazi na to zgodę. Oprocentowanie z tytułu zaległych płatności będzie doliczane do zaległych faktur w wysokości odsetek karnych przewidzianych przez prawo.


Warunki dostawy i prawo własności

W odniesieniu do kosztów wysyłki i ryzyka utraty Produktu, warunki dostawy są warunkami EXW (Ex Works). Do chwili zapłaty pełnej ceny, właścicielem Produktów pozostaje sprzedający, z wyjątkiem praw do własności intelektualnej związanych z Produktami (np. z oprogramowaniem wewnętrznym i programami komputerowymi), które pozostają własnością Sprzedającego (lub dostawców i licencjonodawców Sprzedającego), przy czym produkty te są udostępniane lub licencjonowane jedynie do użytku Klienta na podstawie niniejszej umowy lub na podstawie innej umowy licencyjnej zawartej ze sprzedającym. Przyjęte daty wysyłki są podane w przybliżeniu i zależą od szybkiego otrzymania niezbędnych informacji od Klienta. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie.


Gwarancja


A. Sprzęt:
Sprzedający zapewnia, że przez okres jednego (1) roku od daty wystawienia faktury przez Sprzedającego lub dystrybutorów wyznaczonych przez Sprzedającego, w zależności od danego przypadku, Produkty w postaci sprzętu będą nadawały się do sprzedaży i nie będą zawierały usterek w wykonaniu, materiale i projekcie. Produkty naprawione lub wymienione udostępnione na podstawie gwarancji są objęte podobną gwarancją przez okres sześciu (6) miesięcy od daty nadania przesyłki do Klienta lub przez pozostałą część pozostałego okresu gwarancji, w zależności od tego który okres jest dłuższy.


B. Programy komputerowe i oprogramowanie wewnętrzne (firmware): o ile umowa licencyjna zawarta przez sprzedającego lub dystrybutorów wyznaczonych przez Sprzedającego, w zależności od danego przypadku, Produkty w postaci programów komputerowych lub oprogramowania wewnętrznego, dostarczone na podstawie niniejszej umowy i używane przy zastosowaniu sprzętu komputerowego określonego przez Sprzedającego, będą działały zgodnie z opublikowanymi danymi technicznymi, które zostały sporządzone, zatwierdzone i wydane przez Sprzedającego. Sprzedający nie składa jakichkolwiek zapewnień i nie udziela gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, że produkty w postaci programów komputerowych lub oprogramowania wewnętrznego będą działały bez zakłóceń i usterek lub że funkcje zawarte w oprogramowaniu będą spełniały wymagania Klienta lub jego wymogi do zamierzonego wykorzystania. Gwarancja na korekty wprowadzone do programów komputerowych lub oprogramowania wewnętrznego obowiązuje przez trzy (3) miesiące od daty nadania wysyłki do Klienta lub przez pozostałą część pozostałego okresu gwarancji, w zależności od tego który okres jest dłuższy.


C. Naprawy w zakładzie i wymiana u klienta:
Sprzedający zapewnia, że przez okres sześciu (6) miesięcy od daty wystawienia faktury przez Sprzedającego lub dystrybutorów wyznaczonych przez Sprzedającego, w zależności od danego przypadku, Produkty w postaci sprzętu dostarczane na podstawie niniejszej umowy poddane płatnej i nie objętej gwarancją naprawy w zakładzie lub wymieniane u klienta nie będą zawierały usterek w materiale i wykonaniu. Produkty udostępnianie na wymianę mogą być nowe lub zregenerowane.


D. Usługi:
Sprzedający zapewnia, że Produkty w postaci usług technicznych i usług w postaci programowania aplikacji na zamówienie, niezależnie od tego czy są one opłacane według ustalonej ceny ryczałtowej czy w oparciu o poświęcony czas i zużyty materiał, będą wykonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami w branży, w zakresie w jakim usługi te podlegają pisemnemu zatwierdzeniu, uzgodnionemu uprzednio przez Sprzedającego. Niniejszym wyklucza się wykorzystanie wszelkich innych praw z gwarancji w zakresie świadczonych usług.


E. Specyfikacje klienta:
Sprzedający nie udziela gwarancji i nie ponosi odpowiedzialności za parametry dotyczące projektu, materiałów lub wykonania dostarczone lub określone przez Klienta i wykorzystane w Produktach, a także za Produkty wyprodukowane lub dostarczone przez innych producentów lub dostawców określonych przez Klienta. Gwarancja mająca zastosowanie do Produktów określonych przez Klienta ogranicza się wyłącznie do ewentualnej gwarancji udzielonej przez pierwotnego producenta lub sprzedawcę, nie będącego Sprzedającym, w zakresie dopuszczalnym niniejszą umową.


F. Środki prawne:
Wykonanie gwarancji, o której mowa powyżej, ogranicza się, wedle uznania Sprzedającego, do wymiany, naprawy, przywrócenia do stanu używalności, lub modyfikacji produktów, lub udzielenia bonifikaty na cenę zakupu Produktów, w stosownych przypadkach, dopiero po zwrocie Produktów za uprzednią zgodą Sprzedającego. Wymienione Produkty mogą być owe lub zregenerowane. Klient będzie ponosił koszty dokonywania napraw w ramach gwarancji (składające się z czasu, wydatków na dojazdy i pozostałych wydatków związanych z serwisem) wykonywanych poza zakładem Sprzedającego.


G. Postanowienia ogólne:
Wykorzystanie praw z gwarancji jest możliwe jedynie jeżeli:

a) Sprzedający zostanie bezzwłocznie poinformowany na piśmie i

b) badanie przeprowadzone przez Sprzedającego wykaże w sposób go zadowalający, że rzekoma usterka nie powstała w wyniku: nieprawidłowego użytkowania lub zastosowania; zaniedbania, niewłaściwej instalacji, konserwacji, naprawy, zmiany lub modyfikacji; wypadku lub niezwykłego zużycia lub obniżenia jakości Produktów lub ich części ze względu na środowisko fizyczne lub zakłócenia natury elektrycznej lub elektromagnetycznej.


H. Powyższa gwarancja zastępuje jakiekolwiek inne gwarancje
wyraźne lub dorozumiane, w tym dorozumiane gwarancje dotyczące przydatności do sprzedaży lub przydatności do określonego celu, oraz nie obejmuje gwarancji odnośnie wydajności i sprawności, także w odniesieniu do całej aplikacji i ma zastosowanie jedynie w przypadku Klientów dokonujących zakupu od Sprzedającego lub jego ustanowionych dystrybutorów. Mocą niniejszej Umowy strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi ustawowej wynikającej z Kodeksu Cywilnego.


Ograniczenie odpowiedzialności

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody przypadkowe, pośrednie i następcze. Łączna maksymalna odpowiedzialność Sprzedającego w zakresie pozostałych roszczeń i zobowiązań, w tym odpowiedzialność z tytułu szkód bezpośrednich i zobowiązań wynikających ze zwolnienia z odpowiedzialności, niezależnie od tego czy zostały one objęte ubezpieczeniem czy nie, nie przekroczy kosztu Produktów stanowiących podstawę zgłoszenia powództwa lub powstałego zobowiązania. Powództwo przeciw Sprzedającemu musi zostać wniesione w terminie osiemnastu (18) miesięcy od powstania podstawy wniesienia do powództwa. Niniejsze wykluczenie i ograniczenie odpowiedzialności będą miały zastosowanie niezależnie od tego czy umowa zawiera inne postanowienia i czy powództwo, czy to z tytułu niedotrzymania warunków umowy czy z tytułu czynu niedozwolonego w świetle prawa cywilnego będzie obejmowało również dostawców Sprzedającego, ustanowionych dystrybutorów oraz innych autoryzowanych odsprzedawców jako zewnętrznych beneficjantów. Postanowienia umowy stanowiące o ograniczeniu odpowiedzialności, wykluczenia gwarancji lub warunku, lub wyłączeniu odpowiedzialności odszkodowawczej są samodzielne i niezależne od innych postanowień i jako takie będą wykonywane.


Własność - poufność

Wszelkie opracowania plany i dokumenty powierzone Kupującemu w związku ze sprzedażą towarów i usług mają charakter poufny tj. Kupujący może z nich korzystać tylko dla własnych potrzeb i nie może ich udostępnić osobom trzecim oraz jest zobowiązany zabezpieczyć je przed dostępem osób trzecich.


Programy komputerowe i oprogramowanie wewnętrzne (firmware) objęte licencją

Produkty w postaci programów komputerowych i oprogramowania wewnętrznego mogą podlegać dodatkowym warunkom określonym w odrębnych umowach licencyjnych Sprzedającego, które to umowy będą nadrzędne w niezbędnym zakresie nad warunkami określonymi w niniejszej umowie. Produkty te nie będą dostarczone lub udostępnione dopóki Klient nie wyrazi zgody na warunki odrębnych umów licencyjnych.


Opakowania i oznaczenia

Wskazany przez Klienta sposób pakowania i umieszczania oznaczeń może podlegać dodatkowym opłatom, które w innych przypadkach nie są wliczone do ceny Produktów.


Waga i wymiary

Podana waga i wymiary są jedynie wartościami szacunkowymi lub przybliżonymi i nie stanowią przedmiotu gwarancji.


Oferty cenowe

O ile nie stwierdzono inaczej, oferty cenowe sporządzone na piśmie zachowują ważność przez okres 14 dni. Ustne oferty cenowe wygasają w dniu w którym zostają złożone. Wszystkie błędy pisowni i błędy sekretarskie w ofercie podlegają korekcie przez Sprzedającego. Po takiej korekcie Sprzedający jest uprawniony do określenia nowego terminu ważności oferty.


Ceny

Ceny i inne informacje publikowane przez Sprzedającego (w tym katalogach produktów i broszurach) mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia i podlegają potwierdzeniu poprzez odrębne oferty cenowe. Ceny towarów i usług wskazane w ofertach i cennikach nie uwzględniają podatku od towarów i usług (VAT) i zostaną zwiększone o obowiązującą stawkę tego podatku. Publikacje te nie stanowią ofert sprzedaży lecz jedynie źródło ogólnych informacji. Produkty w których skład wchodzi poświęcony czas i zużyty materiał będą świadczone zgodnie z opublikowanym cennikiem usług Sprzedającego obowiązującym w dniu, kiedy usługi te są świadczone, chyba że pisemna oferta cenowa Sprzedającego lub potwierdzenie przyjęcia zamówienia stwierdza inaczej. Płatny czas poświęcony na daną usługę obejmuje dojazd na miejsce wykonania usługi i powrót z tego miejsca oraz cały czas, w którym przedstawiciel Sprzedającego jest dyspozycyjny i oczekuje na wykonanie usługi (na miejscu wykonywania usługi lub poza nim).


Zmiany

Zmiany w zamówieniu wprowadzone na życzenie Klienta, w tym zamiany rodzaju, zakresu i warunków dostawy Produktów muszą zostać udokumentowane na piśmie i podlegają wcześniejszej zgodzie Sprzedającego oraz korekcie ceny, zmianie harmonogramu oraz pozostałych warunków. W każdym przypadku, Sprzedający zastrzega sobie prawo do odrzucenia zmian, które uważa za niebezpieczne, niekorzystne ze względów technicznych, niezgodne z ustalonymi wytycznymi lub normami w zakresie techniki lub jakości lub niekompatybilne z możliwościami Sprzedającego w zakresie projektu lub wykonania.


Zwroty

Wszystkie Produkty podlegają zwrotowi po uzyskaniu wcześniejszej zgody Sprzedającego. Zwroty nie będących przedmiotem gwarancji nieużywanych i nadających się do sprzedaży Produktów podlegają przepisom w zakresie zwrotów obowiązującym u Sprzedającego w danym okresie, łącznie z właściwymi opłatami i innymi warunkami zwrotu. Produkty zwrócone w ramach gwarancji winny być właściwie zapakowane i wysłane do miejsca określonego przez Sprzedającego. Kontenery wysyłkowe muszą być wyraźnie oznaczone zgodnie z zaleceniami Sprzedającego a opłata za przewóz uiszczona z góry przez Klienta.


Anulowanie zamówienia

Klient może anulować zamówienie przed wysyłką jedynie po przesłaniu pisemnego powiadomienia oraz po dokonaniu na rzecz Sprzedającego zapłaty w uzasadnionej wysokości opłaty za anulowanie zamówienia i opłat magazynowych, w tym zwrot kosztów bezpośrednich powiększonych o prowizję za zakłócenia. Opłaty za anulowanie zamówienia na Produkty wykonane na specjalne zamówienie lub zgodnie z danymi technicznymi Klienta mogą być równe bieżącej cenie zbytu Produktów. Klient jest upoważniony do anulowania zamówienia z podaniem przyczyny w każdym czasie po przekazaniu pisemnego powiadomienia a Sprzedający będzie miał prawo do opłaty za anulowanie zamówienia oraz opłat magazynowych, zgodnie z powyższymi postanowieniami.


Rozwiązanie umowy przez Klienta z podaniem przyczyny będzie skuteczne wyłącznie jeżeli w terminie czterdziestu pięciu (45) dni po otrzymaniu od Klienta pisemnego zawiadomienia o rzekomej przyczynie Sprzedający jej nie usunie.


Siła wyższa

Sprzedający nie będzie ponosił odpowiedzialności za straty lub opóźnienia wynikające z niewypełnienia zobowiązań wynikających z niniejszej umowy spowodowanych okolicznościami, znajdującymi się poza uzasadnioną kontrolą Sprzedającego, w tym na przykład zdarzeniami losowymi, zdarzeniami spowodowanymi przez Klienta, działaniami władz cywilnych lub wojskowych, pożarami, strajkami, powodziami, epidemiami, ograniczeniami obowiązującymi w okresie kwarantanny, wojną, zamieszkami, opóźnieniami transportu. W przypadku takiego opóźnienia, termin(y) przysługujący(e) Sprzedającemu zostaną wydłużone o czas niezbędny aby nadrobić opóźnienie.